Lyties ir negalios sankirtoje: prabilti, įkvėpti, įveikti

 

Projekto trukmė: 2020 lapkričio 3 d. – 2023 liepos 2 d.

Negalios paveiktų žmonių situacijos analizė rodo, kad moterys ir mergaitės patiria dvigubą diskriminaciją: yra labiau pažeidžiamos tiek dėl negalios, tiek dėl buvimo moteriškos lyties. Negalios paveiktos moterys dažniau susiduria su smurtu dėl lyties, patiria diskriminaciją švietimo, įsidarbinimo, socialinės politikos, pilietinio dalyvavimo, sprendimų priėmimo, seksualumo, prietarų, socialinės reprezentacijos, motinystės, šeimos ir kt. srityse. Tačiau gana didelė šios grupės dalis menkai atpažįsta diskriminaciją tiek negalios, tiek lyties aspektu, o pastarųjų sąveikoje kylančio pažeidžiamumo nepermąsto. Dauguma jų balsuoja rinkimuose, bet kitose politinio, visuomeninio gyvenimo srityse dalyvauja menkai. Tai rodo negalios paveiktų moterų atskirtį ir skatina ieškoti būdų jai mažinti.

Projekto tikslas: Negalios paveiktų moterų įgalinimas ginti savo teises stiprinant jų gebėjimus, tiesiant jungtis tarp moterų ir negalios klausimais dirbančių pilietinės visuomenės organizacijų ir keičiant viešą diskursą.

Projekto veiklos:

– dirbama su negalios paveiktomis moterimis regionuose – aktualizuojamos problemos, telkiamas, ugdomas ir savo teises atstovauti įgalinamos iniciatyvinės grupės, kurios savo ruožtu šviečia platesnę bendruomenę ir imasi konkrečių advokacijos veiksmų vietos lygiu;

– keliamos pilietinės visuomenės organizacijų sektoriaus kompetencijos, siekiant sustiprinti jų motyvaciją atstovauti specifinius, negalios ir lyties sąveikoje iškylančius negalios paveiktų moterų klausimus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą;

– formuojamas diskursas, keičiamos visuomenės nuostatos, mažinamos su negalios paveiktomis moterimis siejamos stigmos ir prietarai, organizuojant informuotumo didinimo kampaniją – rengiant straipsnius, radijo laidas, tinklalaides, vizualinę medžiagą bei kuriant ir platinant negalios paveiktoms moterims pritaikytą informacinį paketą apie moterų teises ir smurtą artimoje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

– sustiprinti negalios paveiktų moterų gebėjimus atstovauti savo poreikius;

– pagerinti pilietinės visuomenės organizacijų teikiamų paslaugų kokybę;

– skatinti moterų ir negalios klausimais dirbančių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą;

– viešajame diskurse išryškinti problemas, su kuriomis susiduria negalios paveiktos moterys ir keisti visuomenės nuostatas šios grupės atžvilgiu.

Partneriai: Lygių galimybių plėtros centras (www.gap.lt), Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (www.moterscentras.lt)

Projektas finansuojamas Europos erdvės ekonominio finansinio mechanizmo (www.eeagrants.org) Aktyvių piliečių fondo (www.apf.lt)