KAIP PADIDINTI MOTERS SAUGUMĄ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJAIS?

PASIRUOŠIMAS GALIMAM SMURTO EPIZODUI

Kaip planuoti savo elgesį, kad kiek galint apsisaugotumei nuo partnerio smurto?

Mieloji, galbūt tu gyveni smurtinėje santuokoje ar po­roje su žiauriu ir pavojingu vyru? Nors ir negali sustab­dyti ar visai išvengti smurto, kontroliuoti savo partnerio (vyro, draugo, vaikų tėvo) smurtinių veiksmų, turi tam tikrą pasirinkimo laisvę, kaip į juos reaguoti, ir kaip grei­čiau pasiekti vietą, kur būtų saugu tau ir tavo vaikams.

Iš anksto apgalvok savo veiksmus:

 • nuspręsk, kur kreipsiesi, jei tektų bėgti iš namų, net jei tiki, kad „kito karto“ nebus; kur eisi, jei pirmasis pasi­rinkimas pasirodys negalimas;
 • susitark su kaimynais, draugais ar giminėmis dėl to, kaip jie galėtų pagelbėti smurto atveju. Pavyzdžiui, kai­mynai galėtų iškviesti policiją, paskambinti 112, jei iš tavo buto sklinda įtartini garsai, – jei tik jie žinos, kad tu to nori ir jų įsikišimui neprieštarausi;
 • gerai yra turėti kokį nors slaptažodį, kurį pasakius į telefono ragelį, kiti žinos, kad TAI vėl kartojasi;
 • visada turėk paruoštą krepšį su trupučiu pinigų, bū­tiniausiais daiktais, dokumentais, automobilio raktais, vaiko mėgiamu žaisliuku ar antklodėle – tam atvejui, jei tektų skubiai bėgti iš namų;
 • jei jauti, kad kyla pavojingas ginčas, venk uždaros er­dvės – vonios, virtuvės, kitų vietų, kur yra ginklų (jais gali tapti virtuvės ar ūkio reikmenys), taip pat atsidurti toli nuo lauko durų, išėjimo iš buto;
 • įsiklausyk į savo intuiciją, pasitikėk savo sprendimo teisingumu. Jei situacija darosi labai rimta, tu gali nu­spręsti patenkinti savo partnerio reikalavimus tam, kad jis nusiramintų. Daryk viską, ką turi daryti, kad apgintum savo gyvybę ir sveikatą, kol būsi nepavojingoje vietoje;
 • kiekvieną sykį išsigelbėjusi nepamiršk pagirti savęs, padėkoti pati sau ir tiems, kurie tau pagelbėjo. Šitaip el­giasi patikimi, save gerbiantys žmonės!

 

PABĖGIMAS NUO SMURTAUTOJO

Kaip pripažinti problemą ir ieškoti pagalbos?

Mieloji, smurtautojo manymu, dėl vis­ko kaltos pačios moterys. Tačiau norint išvengti pražūties labai svarbu laiku kreiptis pagalbos į aplinkinius, kad šie galėtų jums padėti.

Tikiu, kad tau smurtautojas ne kartą sakė, jog dėl mušimo, ir net seksualinės prievartos, smurto epizodo pabaigoje kalta esi tu.

Išsilaisvinimas prasideda tuomet, kai nustoji tuo tikėti ir imi aktyviai planuoti išsigelbėjimą.

 

Jei jau nusprendei gelbėtis, noriu tau pasakyti štai ką:

 • pripažink, kad namuose smurtaujama. Nebesistenk pateisinti smurtaujančio partnerio ar nuvertinti, sumen­kinti savo kentėjimo. Jis nori, kad tu manytum, jog pati esi kalta – nebetikėk tuo, nebesistenk savęs įtikinti! Juk širdies gilumoje ŽINAI, kad SMURTINIAM ELGESIUI PA­TEISINIMO TIESIOG NĖRA;
 • be baimės apžvelk savo padėtį, įvertink problemas ir ieškok pagalbos. Kreipkis į Krizių centrą moterims. At­simink – PASLAPTYS ŽUDO! Tave supantys žmonės turi sužinoti apie smurtą, kurį tu patiri – tam, kad galėtų tau padėti;
 • pabandyk atsiprašyti žmonių, kuriuos atstūmei pasi­davusi smurtautojo spaudimui, ar dėl smurto šeimoje nustojai su jais bendrauti, ar per mažai skyrei dėmesio; parašyk jiems laišką, atvirai pasikalbėk;
 • susirask sau žmonių, kuriuos nuolat lankysi, kuriais tu gali pasitikėti, o jie tavimi. Tau reikia to pasitikėjimo, kad surastum jėgų pokyčiams. Daryk tai neskubėdama;
 • išmok pasakyti „NE“, kai kiti duoda gerus patarimus, o tu savo vidumi, intuicija jauti, kad jie tau netinka, negali jų priimti;
 • kalbėk su savo vaikais visai atvirai apie tai kas vyks­ta; ieškok jiems paramos grupės (pvz., Paramos vaikams centras, programa „Vyresnysis brolis / Vyresnioji sesuo“, Vaikų linija, Jaunimo linija);
 • vaikai turi žinoti policijos telefonus (112 – visą parą) ir Krizių centro moterims (8 699 86866 – darbo dienomis, darbo valandomis), ir paskambinti ten, jei tavo sveikata ir gyvybė vėl atsidurtų pavojuje;
 • pirmiausia pasirūpink pati savimi ir savo gerbūviu; pabėgti ir pulti į kito vyro glėbį dažniausiai yra tik pasi­blaškymas ir tikrosios problemos neišsprendžia;
 • sukurk savo Išsigelbėjimo Planą ir imkis jį įgyvendinti;
 • turėk kantrybės su savimi. Neišeina pradėti naujo gyvenimo „nuo kito pirmadienio“. Niekas nepasveiksta greitai, iš karto ir galutinai. Nebausk savęs už silpnumą, klaidas ir „atkritimus“. Kalbėk su savimi švelniai, su mei­le, pabandyk žaisti ir atšvęsti kiekvieną mažą pergalę, žingsnį žengtą link išsilaisvinimo. VISKAS YRA IR BUS GE­RAI MŪSŲ GYVENIME – kartok šią mantrą, ypač, kai bus sunku. Tikėk tuo!

 

PLANUOJANT IŠSIGELBĖJIMĄ

Ką daryti, jei jau nusprendei išsiskirti su smurtaujančiu partneriu?

MIELOJI, galbūt tu kentėjai smurtą ne vienerius me­tus ir nesiryžai išsiskirti dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tačiau dabar tu jau žinai, kad kentėti toliau nebėra pras­mės. Tavo partneris nutraukė jus siejusį įsipareigojimą, pamynė tau duotą pasižadėjimą.

Tuomet – džiugu, kad nusprendei pradėti naują gyve­nimą – GYVENIMĄ BE SMURTO IR PRIEVARTOS.

Jei priėmei sprendimą išsiskirti, gerai apgalvok kie­kvieną tolesnį savo žingsnį. Nepamiršk, jog ilgai gyvenus prievartos ir žalojančios kontrolės sąlygomis būti laisva tenka išmokti! Abejoti savimi, baimintis, o kartais ir klys­ti yra normalu.

 

Ruošiantis įgyvendinti savo sprendimą, svarbūs yra šie dalykai:

 • svarbiausius dokumentus, vaikų gimimo liudijimus, raktus, vertingesnius asmeninius daiktus, savo santau­pas laikyk pas draugus ar šeimos narius;
 • atidaryk savo asmeninę sąskaitą banke, kuria tik tu galėtum naudotis, (pvz., ten galima pervesti motinystės pašalpą ir kitas išmokas, gaunamas auginant vaikus);
 • pasiklausk iš anksto, kas iš giminaičių, draugų sutiks priimti tave ir vaikus laikinai apsistoti ar paskolins pinigų įsikurti. Įsigyk naują telefono sim kortelę;
 • paruošk smulkų išsigelbėjimo planą bei aptark jį su artimais draugais ar Krizių centro darbuotojomis; pasi­tark su juristais, drąsiai kreipkis pagalbos į Krizių centrą, kuris rekomenduos tau patikimą teisininką ar advokatą. Krizių centro teisininkas konsultuoja nemokamai;
 • supažindink su savo PLANU vaikus; kartu parepetuo­kite savo išsigelbėjimą. Būkite kūrybingi, leiskite sau fantazuoti, kartu pasijuokite. Juk tai – ne galas, o nauja pradžia! Dar turėsite laiko suvesti sąskaitas su praeitimi, palaidoti neišsipildžiusias viltis, atsisveikinti su iliuzijo­mis, kai jau būsite saugūs;
 • kai būna ypač sunku, prisimink, jog dabar tu KURI NAUJĄ GYVENIMĄ sau ir savo vaikams!
 • aptark savo problemas, planus saugioje aplinkoje, su tam tinkamais žmonėmis. Kreipkis į Krizių centrą mote­rims – skambink taip dažnai kaip tau norisi. Krizių centro darbuotojos ir savanorės konsultantės turi specialų pa­siruošimą ir tu gali jomis pasitikėti. Krizių centro turima informacija apie tave, tavo gyvenimą ir planus yra konfi­denciali ir nepasklis;
 • visų pirma vėl pasistenk tapti pati savimi, dvasiškai sveika ir gyvybinga moterimi. Susigrąžink savo galią ir jėgą, kurią buvo užgrobęs smurtautojas. Iškentėta kan­čia kuria išmintį. Tavoji išmintis padės tau gyventi toliau, ilgai ir laimingai, o kitos tavo gyvenimo partnerystės bus sėkmingos dėl išsilaisvinimo procese įgytos brandos.

Drąsiai eik į priekį – TUNELIO GALE ŠVIESU!